top of page
codes web banner YAN two copy.jpg

CODES FOR A HEALTHY EARTH 


Cultivating Peace with All of Life

CODES    |    ABOUT     |     PARTNERS     |     ENDORSEMENTS     |     MEDIA

eco gov SEPERATOR 2.png

This website was launched on September 21st, 2019 as a single landing page showing Codes for a Healthy Earth. Now, Eco-Governance is offered as the meta-architecture for implementing "the Codes". In this context, Codes for a Healthy Earth forms the basis of shared agreements and organizing principles for an emergent global community engaged in implementing Eco-Governance as a new way of organizing ourselves, as one humanity, for the benefit of all Life. 

You are invited to consider endorsing and sharing Codes for a Healthy Earth as a universal and evolving* social contract to be voluntarily adopted by all People of Earth who commit to uniting and working together, in mutual responsibility and accountability, for rapid social and ecological healing and regeneration. 

* This document has been updated with slight refinements on 22/11/22 and 12/01/23. You can view the edits here. In the future, it is the intention that all edits will be in consultation with an Advisory Circle and announced in a newsletter beforehand to allow for feedback from the community.

ball logo smaller.png

KODY ZDROWEJ ZIEMI

Uprawa Pokoju z Całym Życiem


 

W  naszej rozwadze musimy wziąć pod uwagę  wpływ naszych decyzji na następne siedem pokoleń.

—  Mądrość Irokezów

“In our every deliberation, we must consider the impact of our decisions on the next seven generations.” 
 

—  Iroquois wisdom

 

WSTĘP

 

Pilne i złożone globalne wyzwania, przed którymi stoimy, nie zostaną rozwiązane przez systemy, które je stworzyły. Dzisiaj ludzie ze wszystkich kultur i grup wiekowych powstają na całym świecie, aby domagać się fundamentalnej transformacji tego, jak organizujemy się jako gatunek.

Setki milionów ludzi i miliony grup pracują nad niezliczonymi regeneratywnymi i pełnymi współczucia rozwiązaniami. W całym tym szerokim i różnorodnym ruchu globalnym rośnie uznanie, że posiadamy już wiedzę, umiejętności, pomysły, technologie i zasoby a także mądre, oparte na pomocy innym przywództwo, które skutecznie adresuje wszystkie nasze eskalujące kryzysy. Naszym głównym celem i wyzwaniem jest zjednoczenie i skuteczna organizacja dla cało-systemowego leczenia i transformacji.

Aby zapewnić optymalną integrację naszej globalnej obfitości mądrości i rozwiązań, konieczne jest, abyśmy my Lud, odzyskali nasz indywidualny i zbiorowy autorytet, a także odpowiedzialność za dostosowanie samych siebie i naszych systemów społecznych (zarządzanie, prawo, ekonomia, media, edukacja itp. .) do zasad Życia i rozwijającej się ludzkiej świadomości.

W świetle tej wiedzy, my Obywatele Ziemi, jednoczymy się wokół planu leczenia całego systemu, który skutecznie wspiera samoorganizację, kierowaną przez obywateli na poziomie lokalnym i globalnym, aby realizować nasze wspólne potrzeby i aspiracje dotyczące Zdrowej Ziemi.
 

DEKLARACJA

 

My, Obywatele Ziemi, jednoczymy się w miłości i trosce o nasz planetarny dom i wszystkich jego mieszkańców. Gromadzimy się jako jedna ludzkość ponad narodowymi, kulturowymi i ideologicznymi granicami, aby przywrócić dobrobyt całego życia na Ziemi.

 

Rozpoznajemy, że nasze zdrowie osobiste, zbiorowe i planetarne są ze sobą powiązane i współzależne. Aby ludzkość mogła się rozwijać, cały ekosystem planetarny musi się rozwijać. 

Potwierdzamy, że jedynym uzasadnionym celem rządzenia jest ochrona i pielęgnowanie zdrowia i witalności planety i wszystkich jej mieszkańców przez kolejne pokolenia.

 

W ZWIĄZKU Z TYM, my, Obywatele Ziemi, zobowiązujemy się do samoorganizacji w celu podjęcia natychmiastowych i prężnych działań globalnych. Zobowiązujemy się współpracować z ruchami obywatelskimi, ludami tubylczymi, społecznościami wyznaniowymi, lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organami zarządzającymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami korporacyjnymi i finansowymi w celu:

 

 1. Przekształcenia naszych systemów społecznych, aby skutecznie służyć uzdrowieniu, integralności i dobrobytowi całego Życia. 

 2. Odbudowy i przywrócenia zdrowia i różnorodności biosfery.

 3. Upewnienia się, że wszyscy ludzie i zwierzęta mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby poprzez zagwarantowany dostęp do:​​

i. czystej wody 

ii. czystego  powietrza  

iii. zdrowej gleby

iv. witalizującego jedzenia  

v. wygodnego schronienia  

vi. bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego

vii. warunków kulturowych i ekologicznych oraz zasobów potrzebnych wszystkim, aby zrealizować swój wyjątkowy potencjał - we wzajemnym wzbogaceniu się ze swoimi społecznościami i ekosystemami.

   4. Pielęgnowania wspólnego, całosystemowego zrozumienia naszych wspólnych wyzwań,                     istniejących rozwiązań i optymalnych ścieżek naprzód.

   5. Współtworzenia globalnego skoordynowanego przejścia do wspólnej kultury pokoju,                           życzliwości, harmonii w różnorodności, mądrości, uczciwości, odpowiedzialności,                               współpracy, regeneracji i czci dla całego życia.

ZASADY PRZEWODNIE

 

Zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad, które są fundamentem niezbędnej, radykalnej strategii leczenia całego systemu, jakże pilnie wymagane:

 

Brak przemocy i zarządzanie

 

 • Aspirujemy nie wyrządzać szkody i dostosowywać nasze myśli, słowa i działania do tego, co jest pożywieniem dla całej Wspólnoty Życia.

 • Chronić, szanować i przywracać podstawy życia - ziemię, wodę, powietrze, ogień, klimat, różnorodność biologiczną i sieć życia.

 • Chronić i szanować ludy tubylcze i ich ziemie oraz integrować ich systemy doradztwa, mądrości i wiedzy we wszystkich dziedzinach spraw ludzkich.

 • Upewnić się, że wszystkie decyzje opierają się na analizie konsekwencji dla zdrowia całości, na następnych 7 pokoleń oraz że interesy ludzkie i inne niż ludzkie są reprezentowane i uwzględniane.
   

Harmonia w różnorodności

 

 • Uhonorwać i zważać na głosy grup zmarginalizowanych, współtworząc drogę naprzód.

 • Zapewnienić pełną ochronę i równość dziewcząt i kobiet we wszystkich sektorach społecznych.

 • Rozwijać nasze zrozumienie podstawowej i witalizującej natury różnorodności ludzkiej i ekologicznej.

 • Kultywować kultury integracji, które celebrują nasze, wzbogacające życie, różnice.

 • Poznać głębokie warstwy indywidualnych, kulturowych i środowiskowych urazów oraz pracować nad wdrożeniem całościowych strategii uzdrawiania i rehabilitacji, w których priorytetem są najbardziej narażone społeczności, gatunki i ekosystemy.

 

Ekonomia i prawo

 

 • Udzielić legalności tym przepisom, które chronią i regenerują Życie, oraz zdelegalizować wszystkie prawa zezwalające na szkodzenie Życiu.

 • Inwestować tylko w to, co chroni i regeneruje Życie, i przestać inwestować w wszelakie przedsiębiorstwa, które szkodzą lub mogą szkodzić Życiu.

 • Upewnić się, że wszystkie korporacje i przedsiębiorstwa szkodzące życiu będą wspierane w celu przekształcenia lub rozwiązania.

 • Stwórzyć optymalne warunki dla zaspokojenia podstawowych potrzeb wszystkich ludzi i zwierząt, gdy przechodzimy do zdrowszych gospodarek i przedsiębiorstw.

 

Edukacja, nauka i media

 

 • Informować obywateli na całym świecie o globalnych i lokalnych wyzwaniach, ich przyczynach systemowych oraz bogactwie istniejących rozwiązań, inicjatyw i sieci ze wszystkich sektorów poświęconych uzdrawianiu i transformacji osobistej, zbiorowej i planetarnej.

 • Identyfikować, rozwijać i skalować holistyczne możliwości uzdrawiania i regeneracyjnego uczenia się dla osób w każdym wieku, stylu uczenia się, zainteresowań i umiejętności, aby wspierać rozwój jednostki, społeczności i całości.

 • Kultywować mądrość, sztukę i naukę myślenia systemowego oraz całosystemowego zdrowia i leczenia.

 • Rozwijać nasz język, umiejętności komunikacyjne, twórczą ekspresję i narracje kulturowe, aby kultywować świadome, empatyczne, współczujące i żywe społeczeństwo ludzkie.

 

Przejście na nowe systemy społeczne

 

 • Upewnić się, że ludzie na stanowiskach kierowniczych są wyszkoleni w stosowaniu zasad zdrowia i uzdrawiania całego systemu oraz w pełni ucieleśniają wartości uczciwości, odwagi, współczucia, mądrości, zaangażowania, służby, wiedzy i poświęcenia dla dobra całości.

 • Zainicjować rozwijającą się platformę internetową, aby uczyć się, gromadzić, doskonalić i rozpowszechniać najlepsze istniejące innowacyjne przepisy, polityki i praktyki dotyczące zdrowia i leczenia całego systemu we wszystkich sektorach, a także opracowywać ścieżki szybkiego ich przyjęcia i wdrożenia na całym świecie zgodnie z lokalnymi potrzebami i warunkami.

 • Dostosować postęp technologiczny i naukowy, aby służyć zdrowiu i uzdrawianiu całego systemu.

 • Kultywować samoorganizujące się „rady ds. Mądrości i wiedzy specjalistycznej” prowadzone przez obywateli, aby doradzać w zakresie najmądrzejszych polityk i najskuteczniejszych rozwiązań, jednocześnie dając głos potrzebom, zasobom i współzależnościom wszystkich interesariuszy ludzkich i innych niż ludzie.

 • Zaprojektować i wdrożyć płynne przejście do nowych form lokalnego i globalnego zarządzania poświęconych kultywowaniu najbardziej wydajnego i ożywczego przepływu energii (zasobów, umiejętności, informacji, pomysłów itp.) przez cały ekosystem planetarny. 

 

My, Obywatele Ziemi, potwierdzamy, że przyjęcie na całym świecie zasad przedstawionych w tych Kodeksach jest w stanie rozwiązać wiele kryzysów jednocześnie i stworzyć kulturę Pokoju z całym życiem.

 

Wspieramy przekładanie tych zasad na zmieniający się zestaw zalecanych przepisów i polityk dla wszystkich rządów krajowych i lokalnych, korporacji i inicjatyw obywatelskich. Szanujemy wszystkie tradycje mądrości i wzywamy je teraz, aby przyniosły swoje unikalne i wspólne zrozumienie w służbie ludzkości i całego życia. Ujednolicenie kompleksowych ram dla zdrowia całego systemu umożliwia obywatelom na całym świecie efektywną samoorganizację w celu wyrażenia wspólnej wizji kwitnącego ekosystemu planetarnego, w którym: 
 

 • Sieć życia zostaje przywrócona do swojej naturalnej równowagi, z czystym powietrzem, zdrową glebą i łatwo dostępną czystą wodą i witalizującą żywnością dla wszystkich żywych istot. 

 • Wszyscy ludzie i zwierzęta otrzymują dokładnie to, czego potrzebują, aby zrealizować swój wyjątkowy potencjał, we wzajemnym wzbogaceniu się z całością.

 • Społeczeństwo globalne organizuje się zgodnie z nowymi formami zarządzania rozproszonego, w którym zdrowie całego systemu jest głównym celem i zasadą organizacji.

 • Ludzkość współpracuje jako współczujący, wzbogacający życie gatunek , przyczyniając się do wciąż ewoluującej harmonii różnorodności i kultywujący warunki do rozwoju całego życia.
   

RAZEM PODNOSIMY SIĘ ZA CAŁE ŻYCIE

ball logo smaller.png
eco gov SEPERATOR 2.png

Video from 2019

bottom of page