top of page
codes web banner YAN two copy.jpg

CODES FOR A HEALTHY EARTH 


Cultivating Peace with All of Life

CODES    |    ABOUT     |     PARTNERS     |     ENDORSEMENTS     |     MEDIA

eco gov SEPERATOR 2.png

This website was launched on September 21st, 2019 as a single landing page showing Codes for a Healthy Earth. Now, Eco-Governance is offered as the meta-architecture for implementing "the Codes". In this context, Codes for a Healthy Earth forms the basis of shared agreements and organizing principles for an emergent global community engaged in implementing Eco-Governance as a new way of organizing ourselves, as one humanity, for the benefit of all Life. 

You are invited to consider endorsing and sharing Codes for a Healthy Earth as a universal and evolving* social contract to be voluntarily adopted by all People of Earth who commit to uniting and working together, in mutual responsibility and accountability, for rapid social and ecological healing and regeneration. 

* This document has been updated with slight refinements on 22/11/22 and 12/01/23. You can view the edits here. In the future, it is the intention that all edits will be in consultation with an Advisory Circle and announced in a newsletter beforehand to allow for feedback from the community.

ball logo smaller.png

 'קודים לארץ בריאה'

לטפח שלום עם מכלול החיים

 

"בכל שיקול שלנו, אנחנו חייבים לקחת בחשבון את השפעת החלטותינו על שבעת הדורות הבאים."

- חכמה אירוקווית

“In our every deliberation, we must consider the impact of our decisions on the next seven generations.” 
 

—  Iroquois wisdom

מבוא

 

האתגרים הדחופים והמורכבים בפניהם אנו ניצבים, לא יפתרו באמצעות אותן מערכות שיצרו אותם. היום, אנשים מכל התרבויות והגילאים מתעוררים מסביב לעולם, בדרישה לשינוי מהותי באופן ההתארגנות שלנו כמין האנושי.

 

מאות מיליוני אנשים ומיליוני קבוצות, עובדים על פתרונות מתחדשים וחומלים. בתוך התנועה העצומה והמגוונת הזו גוברת ההכרה, כי כבר קיימים בידינו הידע, הכישורים, הרעיונות, הטכנולוגיות והמשאבים, כמו גם מנהיגות משרתת וחכמה, המאפשרים לנו להתמודד ביעילות עם כל המשברים שלנו, שהולכים ומחמירים. האתגר הראשוני שלנו הוא להיערך ולהתארגן ביעילות למען ריפוי ושינוי כלל-מערכתיים.

על מנת להבטיח הטמעה אופטימלית של שפע החוכמה והפתרונות הקיימים בעולם, חיוני שאנחנו, האזרחים, נשיב לעצמנו את הסמכות והאחריות, האישית והמשותפת, כדי להתאים את המערכות החברתיות שלנו (ממשל, משפט, כלכלה, תקשורת, חינוך וכד') לעקרונות ולשפה של החיים כמכלול ולתודעה האנושית המתפתחת.

 לכן אנחנו, אזרחי כדור-הארץ, מתאחדים ליצירת תשתית לריפוי כלל-מערכתי, שתתמוך ביעילות בהתארגנות עצמית של אזרחים, הן ברמה המקומית והן ברמה העולמית, על מנת למלא אחר הצרכים המשותפים ולממש את שאיפותינו המשותפות  לכדור-ארץ בריא.

הצהרה

אנו, אזרחי כדור-הארץ, חוברים יחדיו מתוך אהבה ודאגה לביתנו הפלנטרי וכל יושביו. אנו מתאחדים כאנושות, מעבר לגבולות לאומיים, תרבותיים ואידיאולוגיים, להשיב את שלומם ורווחתם של כל צורות החיים עלי אדמות.

 

אנו מכירים בכך שבריאותנו האישית, המשותפת והפלנטרית, כולן מקושרות-הדדית ותלויות זו בזו. על מנת שהאנושות תשגשג, המערכת האקולוגית הפלנטרית כולה חייבת לשגשג.

אנו מצהירים שהמטרה הלגיטימית היחידה של ממשל היא להגן ולטפח את בריאותם וחיוניותם של הפלנטה וכל יושביה, לדורי דורות.

לכן אנו, אזרחי כדור-הארץ, מתחייבים להתארגן עצמאית לפעולה עולמית מיידית ונחושה. אנו מתחייבים לעבוד יחד עם תנועות-שטח, קהילות מבוססות אמונה, עמים ילידיים, גופי ממשל מקומיים, לאומיים ובינלאומיים, ארגונים לא-ממשלתיים, ומוסדות תאגידיים ופיננסיים כדי:

 

 1. לשנות את המערכת החברתית שלנו על מנת שתתמוך ביעילות בריפוי, בשלמוּת  ובשלומוּת של מכלול החיים.

 2. להשיב ולשקם את הבריאות והמגוון של הביוספרה שלנו.

 3. להבטיח שלכל בני האדם ובעלי החיים יסופקו צרכיהם הבסיסיים באמצעות גישה ל:

  א. מים נקיים     .

                     ב. אוויר נקי     .

                     ג. קרקע בריאה      

                     ד. מזון מזין      

         ה. מחסה נוח      

             ו. ביטחון פיסי ורגשי      

      ז. תנאים ומשאבים תרבותיים ואקולוגיים, הדרושים על מנת לממש את הפוטנציאל הייחודי שלנו           - תוך העשרה הדדית בין הקהילות  והמערכות האקולוגיות שלנו.   

   4.  לטפח הבנה משותפת כלל-מערכתית של האתגרים המשותפים שלנו, הפתרונות הקיימים                  ודרכי  הריפוי האופטימליות להמשך.

   5.  ליצור במשותף, תוך תיאום גלובלי, מעבר לתרבות שיתופית של שלום, נדיבות, הרמוניה בשונוּת,          חכמה, יושרה, אחריותיות, שיתוף-פעולה, התחדשות וכבוד למכלול החיים.

עקרונות מנחים

 

 אנו מתחייבים לעקרונות המנחים שלהלן, כאל היסודות החיוניים לאסטרטגיית הריפוי הכלל-מערכתי הרדיקלי הדרוש בדחיפות בזמן הזה:

 

  אי אלימות והתנהלות מיטיבה

 

 • לשאוף לא לעשות רע, ולתאם את המחשבות, המילים והמעשים שלנו עם מה שמזין את קהילת החיים כולה.

 • להגן, לכבד ולשקם את יסודות החיים - האדמה, המים, האוויר, האש, האקלים, המגוון הביולוגי, ורשת החיים.

 • להגן ולכבד את העמים הילידיים ואת אדמותיהם, ולשלב את עצתם, חכמתם ומערכות הידע שלהם בכל תחומי החיים האנושיים.

 • לוודא שכל ההחלטות מבוססות על ניתוח ההשלכות על בריאות המכלול לשבעת הדורות הבאים, ושהנוגעים-בדבר, האנושיים והלא-אנושיים מיוצגים ונלקחים בחשבון.

הרמוניה במגוון

 

 • לכבד ולהקשיב לקולותיהן של הקבוצות שבשוליים, במהלך היצירה המשותפת של הדרך קדימה.

 • להבטיח הגנה מלאה ושוויון מלא לנערות ונשים בכל תחומי החברה.

 • לפתח את ההבנה שלנו את טבעו המהותי והמחייה של המגוון האנושי והאקולוגי

 • לטפח תרבות של הכללת-הכול, שחוגגת את ההבדלים מעשירי-החיים שקיימים בינינו.

 • להכיר בשכבות העמוקות של הטראומה האישית, התרבותית והסביבתית, ולפעול ליישום  אסטרטגיות הוליסטיות לריפוי ושיקום, שנותנות העדפה לקהילות, למינים ולמערכות האקולוגיות הפגיעים ביותר.

כלכלה ומשפט

 

 • לתת לגיטימציה לחוקים שמגנים על החיים ומחדשים אותם, ולשלול לגיטימציה מכל החוקים שמתירים לפגוע בחיים.

 • להשקיע רק במה שמגן על החיים ומחדש אותם, ולהסיר השקעות מכל החברות ומכל הפרויקטים שפוגעים או עלולים  לפגוע בחיים.

 • לוודא שכל התאגידים והחברות שפוגעים בחיים יקבלו תמיכה כדי להשתנות או להתפרק.

 • ליצור את התנאים האופטימליים כדי שהצרכים העיקריים של כל בני האדם ובעלי החיים יתמלאו, בזמן שאנו עוברים לכלכלות ויוזמות בריאות יותר.

 

  חינוך, למידה ותקשורת

 • ליידע את האזרחים.ות בכל מקום אודות האתגרים באזור מגוריהם ובעולם, סיבותיהם המערכתיות ועושר הפתרונות, וכן אודות היוזמות והרשתות, אשר מוקדשות לריפוי וטרנספורמציה אישית, קולקטיבית ופלנטרית.

 •  לזהות, לפתח ולהגדיל את ההזדמנויות לריפוי הוליסטי וללימוד בנושאי התחדשות לאנשים מכל הגילאים, סגנונות הלימוד, תחומי העניין והיכולות, לטובת שגשוג היחיד.ה, הקהילה והכלל.

 • לטפח את החכמה, האמנות והמדע של חשיבה-מערכתית ושל בריאות וריפוי כלל-מערכתיים.

 • לפתח את השפה, כישורי התקשורת, הביטוי היצירתי והנרטיבים התרבותיים שלנו, על מנת לטפח חברה אנושית מיודעת, חומלת ותוססת

מעבר למערכות חברתיות חדשות

 

 • לוודא שהא.נשים שממלאים תפקידי מנהיגות מיומנים ביישום עקרונות הבריאות והריפוי הכלל-מערכתיים, ומגלמים את הערכים של יושרה, אומץ, חמלה, חכמה, מחויבות, שירות, מומחיות ומסירות לטובת הכלל.

 • להקים פלטפורמות מקוונות דינמיות כדי ללמוד, לקבץ, לשכלל ולהפיץ את החוקים, המדיניות, הנהלים והיישומים החדשניים הטובים ביותר שקיימים, לטובת בריאות וריפוי כלל-מערכתי בכל המגזרים, ולעצב דרכים לאימוצם ויישומם המיידיים בעולם כולו, על פי הצרכים והתנאים המקומיים.

 • לכוון  את החידושים הטכנולוגיים והמדעיים לשירות הבריאות והריפוי הכלל-מערכתיים.

 • לטפח 'מועצות חכמה ומומחיות' בהתארגנות-עצמית המונהגת ע"י אזרחים, שתייעץ לגבי המדיניות החכמה ביותר והפתרונות היעילים ביותר, תוך מתן קול לצרכים, למשאבים ולתלות-ההדדית בין כל הנוגעים בדבר, בני אדם ושאר תושבי הפלנטה.

 • לתכנן וליישם מעבר חלק לצורות חדשות של ממשל מקומי ועולמי, המוקדש לטיפוח זרימת האנרגיה היעילה והמחיה ביותר (משאבים, כישורים, מידע, רעיונות וכו'), במערכת האקולוגית הפלנטרית כולה.

 

 אנחנו, אזרחי ואזרחיות כדור-הארץ, מצהירים כי לאימוץ כלל עולמי של העקרונות המותווים בקודים הללו יש היכולת לפתור סימולטנית משברים מרובים, וליצור תרבות של שלום עם כל החי על הפלנטה. 

אנו תומכים בתרגום עקרונות אלה למערכת מתפתחת של חוקים ונהלים מומלצים עבור כל הממשלות, התאגידים והיוזמות האזרחיות - הלאומיות והמקומיות. אנו מכבדים את כל מסורות החוכמה, וקוראים להן להביא כעת את ההבנות הייחודיות המשותפות שלהן לשירות כלל החיים על כדור הארץ. היערכות משותפת סביב מסגרת-עבודה מקיפה למען בריאות כלל-מערכתית, מאפשרת לאזרחים.ות מסביב לעולם להתארגן עצמאית ביעילות לטובת מימוש חזון משותף של מערכת אקולוגית פלנטרית משגשגת שבה:

 • רשת החיים משוקמת וחוזרת לאיזונה הטבעי עם אוויר נקי, אדמה בריאה, מים נקיים ונגישים לכל ומזון מזין לכל היצורים החיים.

 • כל בני האדם ובעלי החיים מקבלים בדיוק את מה שהם צריכים על מנת להגשים את הפוטנציאל הייחודי להם, תוך העשרה הדדית עם המכלול.

 • החברה העולמית מתארגנת על פי צורות חדשות של ממשל מפוזר, ששם את בריאות המכלול כמטרה העיקרית וכעיקרון המארגן שלו.

 • האנושות עובדת ביחד כמין חומל ומעשיר-חיים, תורמת להרמוניית-המגוון המתפתחת-תדיר, ומטפחת את התנאים למען פריחת מכלול החיים.


 

ביחד למען מכלול החיים 

ball logo smaller.png
eco gov SEPERATOR 2.png

Video from 2019

bottom of page