codes web banner longer.jpg

Witamy w

KODEKSACH ZDROWEJ ZIEMLI!

 

“Nie możemy być wystarczająco radykalni w rozwiązywaniu problemów, które w tej chwili nas naciskają.”

— David Attenborough

“Nie możemy uratować świata, grając zgodnie z zasadami, więc zasady muszą zostać zmienione.”

— Greta Thunberg


 

W obliczu eskalacji społecznego i ekologicznego załamania  miliony ludzi na całym świecie

wzywają do fundamentalnej zmiany systemu. Kody Zdrowej Ziemi oferują fundamentalne, całosystemowe ramy wspierające obywateli współpracujących ponad granicami narodowymi, kulturowymi i ideologicznymi na rzecz radykalnej transformacji systemu i szybkiej regeneracji społecznej i ekologicznej.

Witamy w

KODEKSACH ZDROWEJ ZIEMLI!

 

“Nie możemy być wystarczająco radykalni w rozwiązywaniu problemów, które w tej chwili nas naciskają.”

— David Attenborough

“Nie możemy uratować świata, grając zgodnie z zasadami, więc zasady muszą zostać zmienione.”

— Greta Thunberg


 

W obliczu eskalacji społecznego i ekologicznego załamania  miliony ludzi na całym świecie

wzywają do fundamentalnej zmiany systemu. Kody Zdrowej Ziemi oferują fundamentalne, całosystemowe ramy wspierające obywateli współpracujących ponad granicami narodowymi, kulturowymi i ideologicznymi na rzecz radykalnej transformacji systemu i szybkiej regeneracji społecznej i ekologicznej.

W CELU POPIERANIA KODÓW I OTRZYMYWANIA NEWSLETTERÓW Z AKTUALIZACJAMI NA INICJATYWACH PROSIMY UŻYĆ PRZYCISKU NA DOLE STRONY.

        Aby dowiedzieć się więcej o inspirujących osobach i inicjatywach przedstawionych w tym filmie, kliknij tutaj

ball logo smaller.png

KODY ZDROWEJ ZIEMI

Uprawa Pokoju z Całym Życiem


 

W  naszej rozwadze musimy wziąć pod uwagę  wpływ naszych decyzji na następne siedem pokoleń.

—  Mądrość Irokezów

 

WSTĘP

 

Pilne i złożone globalne wyzwania, przed którymi stoimy, nie zostaną rozwiązane przez systemy, które je stworzyły. Dzisiaj ludzie ze wszystkich kultur i grup wiekowych powstają na całym świecie, aby domagać się fundamentalnej transformacji tego, jak organizujemy się jako gatunek.

Setki milionów ludzi i miliony grup pracują nad niezliczonymi regeneratywnymi i pełnymi współczucia rozwiązaniami. W całym tym szerokim i różnorodnym ruchu globalnym rośnie uznanie, że posiadamy już wiedzę, umiejętności, pomysły, technologie i zasoby a także mądre, oparte na pomocy innym przywództwo, które skutecznie adresuje wszystkie nasze eskalujące kryzysy. Naszym głównym celem i wyzwaniem jest zjednoczenie i skuteczna organizacja dla cało-systemowego leczenia i transformacji.

Aby zapewnić optymalną integrację naszej globalnej obfitości mądrości i rozwiązań, konieczne jest, abyśmy my Lud, odzyskali nasz indywidualny i zbiorowy autorytet, a także odpowiedzialność za dostosowanie samych siebie i naszych systemów społecznych (zarządzanie, prawo, ekonomia, media, edukacja itp. .) do zasad Życia i rozwijającej się ludzkiej świadomości.

W świetle tej wiedzy, my Obywatele Ziemi, jednoczymy się wokół planu leczenia całego systemu, który skutecznie wspiera samoorganizację, kierowaną przez obywateli na poziomie lokalnym i globalnym, aby realizować nasze wspólne potrzeby i aspiracje dotyczące Zdrowej Ziemi.
 

DEKLARACJA

 

My, Obywatele Ziemi, jednoczymy się w miłości i trosce o nasz planetarny dom i wszystkich jego mieszkańców. Gromadzimy się jako jedna ludzkość ponad narodowymi, kulturowymi i ideologicznymi granicami, aby przywrócić dobrobyt całego życia na Ziemi.

 

Rozpoznajemy, że nasze zdrowie osobiste, zbiorowe i planetarne są ze sobą powiązane i współzależne. Aby ludzkość mogła się rozwijać, cały ekosystem planetarny musi się rozwijać. 

Potwierdzamy, że jedynym uzasadnionym celem rządzenia jest ochrona i pielęgnowanie zdrowia i witalności planety i wszystkich jej mieszkańców przez kolejne pokolenia.

 

W ZWIĄZKU Z TYM, my, Obywatele Ziemi, zobowiązujemy się do samoorganizacji w celu podjęcia natychmiastowych i prężnych działań globalnych. Zobowiązujemy się współpracować z ruchami obywatelskimi, ludami tubylczymi, społecznościami wyznaniowymi, lokalnymi, krajowymi i międzynarodowymi organami zarządzającymi, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami korporacyjnymi i finansowymi w celu:

 

 1. Przekształcenia naszych systemów społecznych, aby skutecznie służyć uzdrowieniu, integralności i dobrobytowi całego Życia. 

 2. Odbudowy i przywrócenia zdrowia i różnorodności biosfery.

 3. Upewnienia się, że wszyscy ludzie i zwierzęta mogą zaspokoić swoje podstawowe potrzeby poprzez zagwarantowany dostęp do:​​

i. czystej wody 

ii. czystego  powietrza  

iii. zdrowej gleby

iv. witalizującego jedzenia  

v. wygodnego schronienia  

vi. bezpieczeństwa fizycznego i emocjonalnego

vii. warunków kulturowych i ekologicznych oraz zasobów potrzebnych wszystkim, aby zrealizować swój wyjątkowy potencjał - we wzajemnym wzbogaceniu się ze swoimi społecznościami i ekosystemami.

   4. Pielęgnowania wspólnego, całosystemowego zrozumienia naszych wspólnych wyzwań,                     istniejących rozwiązań i optymalnych ścieżek naprzód.

   5. Współtworzenia globalnego skoordynowanego przejścia do wspólnej kultury pokoju,                           życzliwości, harmonii w różnorodności, mądrości, uczciwości, odpowiedzialności,                               współpracy, regeneracji i czci dla całego życia.

ZASADY PRZEWODNIE

 

Zobowiązujemy się do przestrzegania następujących zasad, które są fundamentem niezbędnej, radykalnej strategii leczenia całego systemu, jakże pilnie wymagane:

 

Brak przemocy i zarządzanie

 

 • Aspirujemy nie wyrządzać szkody i dostosowywać nasze myśli, słowa i działania do tego, co jest pożywieniem dla całej Wspólnoty Życia.

 • Chronić, szanować i przywracać podstawy życia - ziemię, wodę, powietrze, ogień, klimat, różnorodność biologiczną i sieć życia.

 • Chronić i szanować ludy tubylcze i ich ziemie oraz integrować ich systemy doradztwa, mądrości i wiedzy we wszystkich dziedzinach spraw ludzkich.

 • Upewnić się, że wszystkie decyzje opierają się na analizie konsekwencji dla zdrowia całości, na następnych 7 pokoleń oraz że interesy ludzkie i inne niż ludzkie są reprezentowane i uwzględniane.
   

Harmonia w różnorodności

 

 • Uhonorwać i zważać na głosy grup zmarginalizowanych, współtworząc drogę naprzód.

 • Zapewnienić pełną ochronę i równość dziewcząt i kobiet we wszystkich sektorach społecznych.

 • Rozwijać nasze zrozumienie podstawowej i witalizującej natury różnorodności ludzkiej i ekologicznej.

 • Kultywować kultury integracji, które celebrują nasze, wzbogacające życie, różnice.

 • Poznać głębokie warstwy indywidualnych, kulturowych i środowiskowych urazów oraz pracować nad wdrożeniem całościowych strategii uzdrawiania i rehabilitacji, w których priorytetem są najbardziej narażone społeczności, gatunki i ekosystemy.

 

Ekonomia i prawo

 

 • Udzielić legalności tym przepisom, które chronią i regenerują Życie, oraz zdelegalizować wszystkie prawa zezwalające na szkodzenie Życiu.

 • Inwestować tylko w to, co chroni i regeneruje Życie, i przestać inwestować w wszelakie przedsiębiorstwa, które szkodzą lub mogą szkodzić Życiu.

 • Upewnić się, że wszystkie korporacje i przedsiębiorstwa szkodzące życiu będą wspierane w celu przekształcenia lub rozwiązania.

 • Stwórzyć optymalne warunki dla zaspokojenia podstawowych potrzeb wszystkich ludzi i zwierząt, gdy przechodzimy do zdrowszych gospodarek i przedsiębiorstw.

 

Edukacja, nauka i media

 

 • Informować obywateli na całym świecie o globalnych i lokalnych wyzwaniach, ich przyczynach systemowych oraz bogactwie istniejących rozwiązań, inicjatyw i sieci ze wszystkich sektorów poświęconych uzdrawianiu i transformacji osobistej, zbiorowej i planetarnej.

 • Identyfikować, rozwijać i skalować holistyczne możliwości uzdrawiania i regeneracyjnego uczenia się dla osób w każdym wieku, stylu uczenia się, zainteresowań i umiejętności, aby wspierać rozwój jednostki, społeczności i całości.

 • Kultywować mądrość, sztukę i naukę myślenia systemowego oraz całosystemowego zdrowia i leczenia.

 • Rozwijać nasz język, umiejętności komunikacyjne, twórczą ekspresję i narracje kulturowe, aby kultywować świadome, empatyczne, współczujące i żywe społeczeństwo ludzkie.

 

Przejście na nowe systemy społeczne

 

 • Upewnić się, że ludzie na stanowiskach kierowniczych są wyszkoleni w stosowaniu zasad zdrowia i uzdrawiania całego systemu oraz w pełni ucieleśniają wartości uczciwości, odwagi, współczucia, mądrości, zaangażowania, służby, wiedzy i poświęcenia dla dobra całości.

 • Zainicjować rozwijającą się platformę internetową, aby uczyć się, gromadzić, doskonalić i rozpowszechniać najlepsze istniejące innowacyjne przepisy, polityki i praktyki dotyczące zdrowia i leczenia całego systemu we wszystkich sektorach, a także opracowywać ścieżki szybkiego ich przyjęcia i wdrożenia na całym świecie zgodnie z lokalnymi potrzebami i warunkami.

 • Dostosować postęp technologiczny i naukowy, aby służyć zdrowiu i uzdrawianiu całego systemu.

 • Kultywować samoorganizujące się „rady ds. Mądrości i wiedzy specjalistycznej” prowadzone przez obywateli, aby doradzać w zakresie najmądrzejszych polityk i najskuteczniejszych rozwiązań, jednocześnie dając głos potrzebom, zasobom i współzależnościom wszystkich interesariuszy ludzkich i innych niż ludzie.

 • Zaprojektować i wdrożyć płynne przejście do nowych form lokalnego i globalnego zarządzania poświęconych kultywowaniu najbardziej wydajnego i ożywczego przepływu energii (zasobów, umiejętności, informacji, pomysłów itp.) przez cały ekosystem planetarny. 

 

My, Obywatele Ziemi, potwierdzamy, że przyjęcie na całym świecie zasad przedstawionych w tych Kodeksach jest w stanie rozwiązać wiele kryzysów jednocześnie i stworzyć kulturę Pokoju z całym życiem.

 

Wspieramy przekładanie tych zasad na zmieniający się zestaw zalecanych przepisów i polityk dla wszystkich rządów krajowych i lokalnych, korporacji i inicjatyw obywatelskich. Szanujemy wszystkie tradycje mądrości i wzywamy je teraz, aby przyniosły swoje unikalne i wspólne zrozumienie w służbie ludzkości i całego życia. Ujednolicenie kompleksowych ram dla zdrowia całego systemu umożliwia obywatelom na całym świecie efektywną samoorganizację w celu wyrażenia wspólnej wizji kwitnącego ekosystemu planetarnego, w którym: 
 

 • Sieć życia zostaje przywrócona do swojej naturalnej równowagi, z czystym powietrzem, zdrową glebą i łatwo dostępną czystą wodą i witalizującą żywnością dla wszystkich żywych istot. 

 • Wszyscy ludzie i zwierzęta otrzymują dokładnie to, czego potrzebują, aby zrealizować swój wyjątkowy potencjał, we wzajemnym wzbogaceniu się z całością.

 • Społeczeństwo globalne organizuje się zgodnie z nowymi formami zarządzania rozproszonego, w którym zdrowie całego systemu jest głównym celem i zasadą organizacji.

 • Ludzkość współpracuje jako współczujący, wzbogacający życie gatunek , przyczyniając się do wciąż ewoluującej harmonii różnorodności i kultywujący warunki do rozwoju całego życia.
   

RAZEM PODNOSIMY SIĘ ZA CAŁE ŻYCIE