ಈ ಪಠ್ಯ / ಪುಟವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅನುವಾದಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

INITIATIVES

 

 

"The power of mass intention may ultimately be the force that shifts the tide toward repair and renewal of the planet."
— Lynne McTaggart


 

7 Days of Rest & Radiant Diversity - January 1-7, 2020

With deep gratitude to Jerome Flynn for the narration of the video.

The first global event in support of the Codes is an existing annual event that takes place the first week of every year, called 7 Days of Rest. The aim of the event is to begin the new year by co-creating a global unified field of intention and experience dedicated to the healing and replenishment of the planet and all its inhabitants. 

 

For 2019 the theme was about protecting, honoring, and cultivating right relationship with the Foundations of Life - also a key focus in the Codes - Earth, Water, Fire, Air, Climate, Biodiversity, and the Web of Life.

 

For 7 Days of Rest & Radiant Diversity January 1 - 7, 2020 individuals and groups across the world will create and participate in events dedicated to cultivating Harmony in Diversity - a core organizing principle of Codes for a Healthy Earth. Together we will co-create an experiential journey to cultivate peace and empathy with each other and with all of Life. The event offers a creative space for partners and supporters of the Codes to share their unique offerings and wisdom for nourishing a global culture that honors and celebrates the diversity of Creation.

 

We invite you to learn more about this co-creative event and the inspiring gifts and learnings from previous years at www.7days-of-rest.org. We will soon be updating the website for 2020. We hope you will join us in making this event all it can be. To participate and/or receive updates please register through the form on the site.

An Invitation

 

During the first 7 Days of 2020 

individuals and groups around the world 

unite to co-create a global field of intention 

dedicated to cultivating harmony in diversity.

 

We rest from our habitual patterns of how we see 

and relate to the world around us and within us.

Inspired by the foundations of Life,

we reconnect with the Language of Vibration-

the primal Language of Life.

 

Awakening our senses in new ways, 

we remember a deeper capacity for communion 

with Mother Earth and all Her Children

and recognize more and more of ourselves in the “other” 

and the “other” in ourselves.

 

Each day we discover and befriend

diverse human and non-human perspectives,
nourishing our gratitude and empathy for all of Creation. 

 

Together we honor and celebrate the multi-faceted,

mutually-enriching nature of existence.

and shine our unique colors

in harmony with each other and all of Life.

ball logo smaller.png