BANNER 2.jpg

Welkom bij

CODES VOOR EEN GEZONDE AARDE

"We kunnen niet radicaal genoeg zijn in het omgaan met de kwesties waar we op dit moment mee geconfronteerd worden."

— David Attenborough

"We kunnen de wereld niet redden als we het volgens de regels spelen, dus moeten de regels veranderd worden."

Greta Thunberg

In het licht van de escalerende sociale en ecologische afbraak, roepen miljoenen mensen over de hele wereld op tot een fundamentele systeemverandering. “Codes voor een Gezonde Aarde” biedt een fundamenteel, systeem omvattend raamwerk dat burgers helpt een samenwerking tot stand te brengen die nationale, culturele en ideologische grenzen overschrijdt in dienst van het tot stand brengen van een radicale systeem transformatie en snelle sociale en ecologische regeneratie.

Klik hier om meer te weten te komen over de inspirerende personen en initiatieven in deze video. 

RICHTLIJNEN VOOR EEN GEZONDE AARDE

Het cultiveren van vrede met al het leven

 

"Bij elke beraadslaging moeten we stilstaan bij de impact die onze beslissingen hebben op de komende zeven generaties."

  — Iroquoise wijsheid

PREAMBULE

 

De urgente en complexe mondiale uitdagingen waar we mee te maken hebben, zullen niet worden opgelost binnen de systemen waarin ze zijn gecreëerd. Op dit moment maken mensen van alle leeftijden en alle culturen over de hele wereld zich sterk om een fundamentele transformatie af te dwingen, van hoe we ons als mensheid organiseren. 

 

Honderden miljoenen mensen en miljoenen groepen werken aan talloze regeneratieve en barmhartige oplossingen. Binnen deze enorme en diverse wereldwijde beweging bestaat een groeiend besef dat we de kennis, vaardigheden, ideeën, technologieën, middelen en het servicegerichte leiderschap reeds in ons bezit hebben, om effectief om te gaan met deze escalerende crises. Onze belangrijkste uitdaging is om onszelf op effectieve wijze te verbinden en organiseren om heling en transformatie van het gehele systeem te bewerkstelligen.

 

Om een optimale integratie van onze wereldwijde overvloed aan wijsheid en oplossingen te garanderen, is het essentieel dat wij, De Mensen, onze individuele en collectieve autoriteit en verantwoordelijkheid terugvorderen om onszelf en onze sociale systemen op elkaar af te stemmen (bestuur, recht, economie, media, onderwijs, enz.) Volgens de principes van het Leven en ons groeiend menselijk bewustzijn.

 

In het licht van deze realisatie verenigen wij, de Bewoners van Aarde, ons rondom een alomvattend, helend raamwerk dat zelfstandig geleide burgerorganisatie op lokaal en mondiaal niveau op effectieve wijze ondersteunt om onze gezamenlijke wensen en de noodzaak voor een gezonde Aarde te realiseren.

 

VERKLARING

 

Wij, Burgers van de Aarde, verenigen onszelf in liefde en zorg voor onze planeet en al haar inwoners. We komen samen als één mensheid, nationale, culturele en ideologische grenzen overschrijdend, om het welzijn van al het Leven op Aarde te herstellen. 

 

We erkennen dat onze persoonlijke, collectieve en planetaire gezondheid onderling verbonden en afhankelijk van elkaar zijn. Om de mensheid te laten floreren, moet het algehele planetaire ecosysteem floreren.

 

Wij stellen dat het enige legitieme doel van leiderschap is de gezondheid en vitaliteit van de aarde en al haar inwoners te beschermen en cultiveren voor de komende generaties. 

 

DUS pleiten wij, Burgers van de Aarde, onszelf te organiseren voor onmiddellijke en robuuste wereldwijde actie. Wij gaan de samenwerking aan met burgerinitiatieven, inheemse volkeren, non-gouvernementele organisaties, geloofsgemeenschappen, bedrijven, financiële instellingen en bestuursorganen op lokaal, nationaal en internationaal niveau om:

1.    Onze sociale systemen te veranderen in dienst van heling, integriteit en welzijn van al het         Leven. 

2.    De gezondheid en diversiteit van de biosfeer te herbouwen en herstellen.

3.    Ervoor te zorgen dat alle mensen en dieren aan hun kernbehoeften kunnen voldoen door         gegarandeerde toegang tot:

        i.     zuiver water

        ii.    schone lucht

        iii.   gezonde grond

        iv.   vitaliserend eten

        v.    comfortabel onderdak

        vi.   lichamelijke en emotionele veiligheid

        vii.  de culturele en ecologische omstandigheden en middelen die nodig zijn om hun                      unieke potentieel te verwezenlijken - in onderlinge verrijking met hun                                          gemeenschappen en ecosystemen 

4.     Een gezamenlijk, systeem omvattend, begrip van onze collectieve uitdagingen,                        bestaande oplossingen en optimale wegen naar genezing te cultiveren.

5.     Een wereldwijd gecoördineerde overgang naar een gedeelde cultuur van vrede,                        vriendelijkheid, harmonie in diversiteit, wijsheid, integriteit, verantwoording,                                samenwerking, regeneratie en eerbied voor al het leven te creëren.

RICHTLIJNEN

 

We zetten ons in voor de volgende principes die als basis dienen voor de radicale, allesomvattende helingsstrategie welke op dit moment meer dan noodzakelijk is:

 

Geweldloosheid en rentmeesterschap

 

 • Streef ernaar geen kwaad te doen en onze gedachten, woorden en daden af te stemmen op datgene wat voedend is voor de hele Levensgemeenschap.

 • Bescherm, respecteer en herstel de fundamenten van het Leven – Aarde, Water, Lucht, Vuur, Klimaat, Biodiversiteit en het Web des Levens.

 • Bescherm en respecteer inheemse volkeren en hun land en integreer hun raadgevingen, wijsheid en kennissystemen in elk aspect van menselijke aangelegenheden.

 • Zorg ervoor dat alle beslissingen zijn gebaseerd op de doorgronding van de gevolgen voor de gezondheid van het geheel in de komende 7 generaties, en dat zowel menselijke als niet-menselijke belanghebbenden worden vertegenwoordigd en in aanmerking worden genomen.

 

Harmonie in Diversiteit

 

 • Respecteer en luister naar de stemmen van gemarginaliseerde groepen bij de gezamenlijke ontwikkeling van vooruitgang. 

 • Zorg voor de volledige bescherming en gelijkheid van meisjes en vrouwen in alle sociale sectoren. 

 • Ontwikkel ons begrip van de essentiële en vitaliserende aard van menselijke en ecologische diversiteit.

 • Cultiveer een cultuur waarin onze levensverrijkende verschillen gevierd worden.

 • Erken de diepe lagen van individueel, cultureel en ecologisch trauma en werk aan de implementatie van holistische heling-en herstelstrategieën waarbij de meest kwetsbare gemeenschappen, soorten en ecosystemen prioriteit hebben.

 

Economie en Recht

 

 • Geef legitimiteit aan wetten die Leven beschermen en regenereren en verklaar hen, die schade aan het leven toestaan als onwettig.

 • Investeer alleen in datgene wat Leven beschermt en herbouwt en ontneem van alle ondernemingen die Leven schaden of kunnen schaden.  

 • Zorg ervoor dat alle bedrijven en ondernemingen die Leven schaden worden ondersteund bij de weg naar verandering ofwel ontbinding.

 • Creëer de optimale omstandigheden voor de kernbehoeften van alle mensen en dieren waaraan we moeten voldoen als we overstappen op gezondere economieën en ondernemingen.

 

Onderwijs, Leren en Media

 

 • Informeer burgers overal ter wereld over de wereldwijde en lokale uitdagingen waar we voor staan en hun systematische oorzaken, de rijkdom aan bestaande oplossingen, initiatieven en netwerken uit alle sectoren die gewijd zijn aan persoonlijke, collectieve en planetaire heling en transformatie.

 • Identificeer, ontwikkel en schaal holistische helende en regeneratieve leermogelijkheden voor mensen van alle leeftijden, leerstijlen, interesses en vaardigheden, ter ondersteuning van de bloei van het individu, de gemeenschap en het geheel.

 • Cultiveer de wijsheid, kunst en wetenschap van systeemdenken en systeem omvattende gezondheid en genezing.

 • Ontwikkel onze taal, communicatieve vaardigheden, creatieve expressie en culturele verhalen om een geïnformeerde, empathische, compassievolle en florerende menselijke samenleving te cultiveren.
   

Overgang naar Nieuwe Sociale Systemen

 

 • Zorg ervoor dat mensen in leidinggevende posities bekwaam zijn in het toepassen van de principes van de systeem omvattende gezondheid en genezing en de waarden van integriteit, moed, compassie, wijsheid, toewijding, dienstverlening, deskundigheid en toewijding aan het welzijn van het geheel volledig belichamen.

 • Start een evoluerend online platform om de beste bestaande innovatieve wetten, beleidslijnen en praktijken voor de gezondheid van het hele systeem en genezing in alle sectoren te leren, verzamelen, verfijnen en verspreiden. Ontwerp doorgangswegen tot een snelle, wereldwijde acceptatie en implementatie op basis van lokale behoeften en omstandigheden.

 • Breng technologie en wetenschappelijke vooruitgang bij elkaar in dienst van algehele heling en gezondheid.

 • Cultiveer door burgers georganiseerde en geleide ‘wijsheid en kennis forums’ om advies te geven over de meest effectieve oplossingen en beleidsstellingen waarbij de behoeften, middelen en onderlinge afhankelijk van alle menselijke en niet-menselijke belanghebbenden vertegenwoordigd worden.

 • Ontwerp en implementeer een naadloze overgang naar nieuwe vormen van lokaal en mondiaal bestuur, gewijd aan het cultiveren van de meest efficiënte en vitaliserende stroom van energie (middelen, vaardigheden, informatie, ideeën, etc.) door het hele planetaire ecosysteem. 
   

Wij, Burgers van de Aarde, stellen dat een wereldwijde acceptatie van de principes die in deze richtlijnen worden geschetst de capaciteit heeft om meerdere crises tegelijkertijd op te lossen en een cultuur van Vrede met al het Leven te creëren.

 

Wij ondersteunen de vertaling van deze principes in een veranderende reeks van aanbevolen wetten en beleidslijnen voor alle nationale en lokale overheden, bedrijven en door burgers geleide initiatieven. We eren alle wijsheidstradities en roepen hen nu op om hun unieke kennis in dienst te stellen van de mensheid en het al het Leven. Door zich aan te sluiten bij een allesomvattend kader voor de gezondheid van het hele systeem kunnen burgers over de hele wereld zichzelf op effectieve wijze organiseren om een gedeelde visie van een bloeiend planetair ecosysteem te bewerkstelligen, waarbij:

 

 • Het Web des Levens in zijn natuurlijke balans wordt hersteld, met schone lucht, gezonde grond en gemakkelijk toegankelijk zuiver water en vitaliserend voedsel voor alle levende wezens.

 • Alle mensen en dieren precies krijgen wat ze nodig hebben om hun unieke potentieel te realiseren, in wederzijdse verrijking met het geheel. 

 • De mondiale samenleving zichzelf organiseert volgens nieuwe vormen van gedeeld bestuur waarbij systeem omvattende gezondheid centraal staat en als kerndoel dient.

 • De mensheid samenwerkt als een levensverrijkende soort die bijdraagt aan de constant ontwikkelende harmonie in diversiteit en het cultiveren van omstandigheden waarin al het Leven floreert. 
   

SAMEN STAAN WE OP VOOR AL HET LEVEN!

ball logo smaller.png