ಈ ಪಠ್ಯ / ಪುಟವನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅನುವಾದಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅನುವಾದಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಅನುವಾದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

COMMUNITY


 

“It is probable that the next Buddha will not take the form of an individual. The next Buddha may take the form of a community, a community practicing understanding and loving kindness, a community practicing mindful living. This may be the most important thing we can do for the survival of the earth.”

—  Thich Nhat Hanh

 

Welcome to an overview of the growing global community of diverse organizations, networks and movements that are supporting Codes for a Healthy Earth. You can learn more about their inspiring work and visit their website by clicking on the logo or name. 

 

Co-creative Partners are groups that are integrating the Codes into their programs and/or developing initiatives with Together in Creation to support the widespread adoption and implementation of Codes for a Healthy Earth

ball logo smaller.png

CO-CREATIVE PARTNERS

FINAL TIC LOGO (2).png
SFR.png
Vegan World 2026!.jpg
flowgo.jpg
logo CHILD EARTH.png
world-faith-logo4.png
logo 2.jpg
good_of-the-whole_logo2.jpg
UE-Logo-New.png
climate healers logo.jpg
eIcW3LlkVC_kJkfDsvdKj-LxOXarUcwTpq85bnIG
WholeWorldView.png
image002.png
7 DAYS OF REST FINAL LOGO.png
city tree עץ בעיר _.jpg
Top.jpg
Signature.jpg
Greenpop-logo-long-1-1.jpg

SUPPORTING ORGANIZATIONS